Algemeen:

De Mechelse futsalliga onstond in het seizoen 2002-2003 onder de vleugels van de stad Mechelen, daarna werd dit overgenomen door Project Salaam Mechelen voor jongeren vanaf 15 jaar om hun talenten te ontwikkelen. Het ploegenbestand bestaat uit maximaal 14 ploegen.
De nieuwe ploegen kunnen zich altijd inschrijven tot 30 april via mechelsefutsalliga@hotmail.com

Belangrijke voorwaarden om mee te doen, is een gezonde winnaar mentaliteit en een verantwoordelijkheidsgevoel. Het is ook meer dan gewoon wat tegen een balletje trappen, want er wordt gespeeld volgens officiële nationale  reglementen van de KBVB. De wedstrijden vinden telkens plaats in de Mechelse sporthal De Ploan (Eksterstraat 100A) of sporthal Kouter (Dorpstraat 67 Leest). De competitie wordt jaarlijks afgesloten met een play-off tussen de eerste vier ploegen.

Zaalvoetballen en winnen zijn heel belangrijk, maar het sportieve gedrag van de spelers en supporters zijn nog belangrijker.

Voorwaarden:

Het inschrijvingsgeld bedraagt jaarlijks 350 euro met een borg van 200 euro die je terugkrijgt als de ploeg ooit ophoudt met bestaan. De scheidsrechters kosten 23 euro per wedstrijd en worden betaald door de thuisploeg voor aanvang van de wedstrijd. Elk lid betaalt 10 euro per jaar (inschrijving + verzekering). De ploegleiders komen tweemaal per seizoen naar de verplichte vergadering.

Reglement:

De thuisploeg zorgt dat de scheidsrechter een drankje krijgt tijdens de rust en de tegenstander een fles water. zij betalen de scheidsrechter voor aanvang van de wedstrijd. Daarnaast staat de thuisploeg in voor het naleven van het huishoudelijke reglement van de zaal  en zorgen zij voor één wedstrijdbal (FIFA-FUTSAL zaalvoetbal). Alleen de spelers en de afgevaardigde mogen gebruik maken van het betreffende voetbalterrein, de kleedkamers, de stortbaden en het sanitair.

Bij het gebruik van de sporthal is het reglement van inwendige orde van toepassing.

De sportvloer mag alleen betreden worden met gepast sportschoeisel. Wanneer het schoeisel strepen achterlaat zal de verantwoordelijke van de thuisploeg gehouden zijn de schade te vergoeden, onverminderd de verantwoordelijkheid wanneer de veroorzaker van de schade kan worden geïdentificeerd.

Buiten de cafetaria mogen geen drank en voedsel verbruikt worden. Gebruikers van de sporthal mogen wel water drinken uit onbreekbaar materiaal bij sportbeoefening. Het gebruik van kauwgom is alleen toegestaan in de cafetaria.

Het is verboden te roken in het gebouw.

De deuren van de sportzalen en kleedkamers worden steeds zelf dichtgedaan.

Elke gebruiker dient de aangeduide kleedkamerverdeling te respecteren. Alleen de officieel geschreven spelers en verantwoordelijke mogen de kleedkamers betreden. Na gebruik worden de kleedkamers netjes achtergelaten.

De gebruiker van materialen en toestellen moet deze op correcte wijze opstellen en gebruiken.

Toeschouwers mogen het speelterrein niet betreden.

De gebruikers van de sporthal moeten de richtlijnen van de verantwoordelijke en/of zaalwachters over het gebruik van de sportinfrastructuur en aanhorigheden strikt naleven.

Het wedstrijdformulier wordt ten laatste 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd afgegeven aan de bezoekende ploeg, die het op hun beurt bezorgt aan de scheidsrechter ten laatste 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd.

Boetes Mechelse futsalliga:

Gele kaart  6,5 euro

Rode kaart  15 euro

Laattijdig inzenden van scheidsrechtersblad 10 euro

Blaam 25 euro

Schorsing van alle officiële functies 25 euro

Spuwen op de sportvloer of vuil achterlaten 40 euro (bij een 2e inbreuk definitief uit de competitie)

Elke forfait wordt beboet met 80 euro

Het originele wedstrijdformulier wordt na de wedstrijd op het secretariaat bezorgd en dit voor zondag 00u00, één kopij blijft in bezit van de thuisploeg en één kopij is voor de bezoekers.

Gele kaarten:

Wanneer een speler twee gele kaarten in dezelfde wedstrijd krijgt wordt dat onmiddellijk rood, hij mag dan de eerstvolgende wedstrijd niet aantreden. Wanneer een speler drie gele kaarten krijgt in drie verschillende wedstrijden mag hij de daarop volgende wedstrijd niet aantreden.

Rode kaarten:

Wanneer een speler rechtstreeks een rode kaart krijgt mag hij de volgende wedstrijden wel spelen totdat zijn sanctie is uitgesproken door het sportcomité waar hij verplicht dient te verschijnen. Tenzij het een schorsing is van maximaal twee speeldagen, dan is de speler de eerstvolgende wedstrijd geschorst. Evenwel kan het sportcomité beslissen om een speler met onmiddellijke ingang voorlopig te schorsen wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat de speler zich schuldig zou hebben gemaakt aan agressie.

Forfait:

Wanneer een ploeg drie maal een forfait krijgt in hetzelfde seizoen, zal deze bestaft worden met één jaar inactiviteit in de liga. Indien deze ploeg het daarop volgende speeljaar terug wenst deel te nemen aan de competitie start men wel automatisch een reeks lager en zal hun aanvraag prioritair behandeld worden.

Algemeen Forfait:

Wanneer een ploeg voor het einde van het seizoen stopt, betaalt de clubleiding 240 euro  binnen 30 dagen na de laatste wedstrijd.

Scheidsrechters:

De scheidsrechter heeft tot plicht de identiteitskaarten ter controle te vragen van alle personen die op het scheidsrechtersblad staan.

Personen die niet op het scheidsrechtersblad staan mogen zich niet in de neutrale zone bevinden en worden op verzoek van de scheidsrechter verwijderd door de ploegverantwoordelijke van de thuisploeg, al dan niet met hulp van de zaalwachter.

Een ploeg die een speler toch laat spelen zonder identiteitskaart verliest met een forfait (dus nooit zonder officieel document laten aantreden).

Indien er geen scheidsrechter beschikbaar is en niemand anders de rol van scheidsrechter opneemt zal de thuisploeg een scheidsrechter met de bezoekers aanduiden. Beide ploegverantwoordelijken nemen hier de verantwoordelijkheid op en vullen samen een scheidsrechtersverslag in.

Indien een derde persoon de wedstrijd leidt zal deze buiten het opdagen van de aangeduide scheidsrechter, de ganse wedstrijd leiden en de vergoeding daarvoor ontvangen.

Indien de aangeduide scheidsrechter het terrein na de aanvang van de wedstrijd betreedt, neemt hij onder alle omstandigheden de wedstrijd over.

Bij het niet opdagen van de scheidsrechter controleren de afgevaardigden van de twee ploegen het wedstrijdblad met de identiteitskaarten en de kapiteins ondertekenen het blad voor akkoord.

Spelregels:

Er wordt gespeeld volgens de nationale reglementen van de KBVB. De interne reglementering van de Mechelse zaalvoetballiga kan echter afwijken van de opgestelde richtlijnen van de KBVB wat betreft sancties, organisatie van wedstrijden en reeks indelingen.

Er wordt gespeeld zonder officiële tafel: de scheidsrechter bepaalt het begin en het einde van de wedstrijd. De scheidsrechter kan echter de hulp inroepen van een of meerdere ploegafgevaardigden indien dit nodig is om de continuïteit van de wedstrijd te verzekeren.

Zware of herhaalde overtredingen zullen bestraft kunnen worden met een eerste gele kaart (verwittiging). Een tweede gele kaart voor dezelfde speler betekent  een rode kaart met de uitsluiting van de speler tot gevolg.  De scheidsrechter kan eveneens een rechtstreekse rode kaart geven, met de onmiddellijke uitsluiting van de speler tot gevolg.

Per speelhelft kan er één time-out aangevraagd worden bij balbezit. Dit wordt ook verrekend in de officiële speeltijd.

De wachttijd voor het aantekenen van een forfait bedraagt 10 minuten. Een wedstrijd kan dus gespeeld worden naar 2 maal 25 minuten (zonder rustperiode) of naar een minimum speeltijd van 2 maal 20 minuten (met rust). In geval van inkorting van de speeltijd is de scheidsrechter verplicht de beide ploegen voor de aanvang van de wedstrijd inlichten en heeft de thuisploeg de 1e keus.

De bezoekende ploeg speelt in de door hen opgegeven kleuren. Bij gelijke kleuren van shirts is de thuisploeg er aan gehouden van uitrusting (kleur) te veranderen op straffe van forfait. Bij uitdrukkelijk akkoord van de bezoekende ploeg echter mag de thuisploeg zelf van uitrusting veranderen. De uitrusting bestaat uit een trui, een broekje en kousen en beenbeschermers. De uitrusting moet duidelijk genummerd zijn. De doelwachter moet steeds duidelijk herkenbaar zijn (andere kleur van trui dan zowel bezoekers als thuisploeg). De scheidsrechter kan de thuisploeg verplichten van uitrusting te veranderen indien hij voor kleurverwarring vreest tijdens de wedstrijd.

Een wedstrijd mag starten indien er zich minstens vier reglementair geklede spelers aanbieden (drie veldspelers en één doelwachter). De wedstrijd wordt gestopt indien er minder dan drie spelers speelklaar zijn (5-0 verlies voor de betrokken ploeg).

Alle spelers die op het terrein aanwezig zijn tijdens de wedstrijd mogen het terrein niet verlaten zonder toelating van de scheidsrechter. Er mogen  in totaal maximum tien spelers vermeld worden op het scheidsrechtersblad.

Uitstellen van wedstrijden:

Voor de aanvang van elk speeljaar wordt tijdig een ontwerpkalender aan alle ploegen opgestuurd. Eventuele veranderingen aan de kalender worden niet aanvaard tenzij er wedstrijden worden geruild. De speelrooster in zijn definitieve (goedgekeurde) vorm wordt niet meer gewijzigd, uitgezonderd een soevereine beslissing van de organisatie van de Mechelse Futsalliga.